ေဗာဓိသုုခအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

ေဗာဓိသုုခအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

ေဗာဓိသုုခအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (Bodhisukha School, English Medium) ကိုု ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီးျပီး ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။ စတင္ထူေထာင္စဥ္က ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၁၅ ေယာက္၊ ဆရာမ ၃ ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ယခုုအခါတြင္မူ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၀၀ ထိ တိုုးတက္လာသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္မူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၈၀၀ ခန္႔ထိ တိုုးတက္လာလိမ့္မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခုုႏွစ္တြင္မွ ဗဟိုုအစိုုးရမွ Bodhisukha School ကိုု အသိအမွတ္ ျပဳေပးေသာေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္လာမည့္ စာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္မူ ၁၁ တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္း (Senior Secondary Class) ထိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္မူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၁၂၀၀ ခန္႔ထိ Bodhisukha Senior Secondary School တြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ လင့္သိုု႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွုုႏိုုင္ပါသည္။ www.bds.school