ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးတက္သာယာေရး

ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးတက္သာယာေရး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခတ္ႏွင့္တေျပးအညီ တိုးတက္ေရးသည္ လူေဘာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အဓိက အေရးၾကီးသည္႔ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဗာဓိသုခပရဟိတေက်ာင္းတိုက္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တိုးတက္သာယာေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၀င္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရွိလာျပီျဖစ္သည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေငြေက်ာင္းျပီး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သားသမီးမ်ားအား အလုပ္ခြင္သို႔ မေစလႊတ္ရေတာ့ပဲ ေက်ာင္းသို႔ အခ်ိန္မွန္ပို႔လာႏိုင္သည္။ ေနမေကာင္းထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာလွ်င္လည္း ေဆးရံုေဆးခန္းတို႔သို႔ လွ်င္ျမန္စြာပို႔ေဆာင္ကာ ေဆး၀ါးကုသလာႏိုင္သည္။