တိုုက္တြန္းႏိုုးေဆာ္လႊာ

image_01-copy

ရန္ကုုန္ျမိဳ ႔၊ မဟာေဗာဓိပရဟိတေက်ာင္းတိုုက္ႏွင့္
မဟာေဗာဓိပရဟိတ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳစင္တာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လွဴဒါန္းႏိုုင္ရန္ တိုုက္တြန္းႏိုုးေဆာ္လႊာ

သဒၶါၾကည္လင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတိုု႔………….
အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ကိုးလ္ကတၱားျမိဳ ႔၊ ေဗာဓိသုုခပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္ႏွင့္ ဗုုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိ ပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္တို႔၏ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီးျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ ရန္ကုုန္ျမိဳ ႔တြင္ ပရဟိတဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းႏွင့္တြဲလ်က္ ကုုတင္ ၅၀ ဆန္႔ အေသးစား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ စင္တာ ေဆာက္လုုပ္ျပီး သာသနာျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။
– က်န္းမာေရးသည္ ေမြး – ေသ၊ ၾကားကာလ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး မရွိမျဖစ္သည့္ အဓိက လိုုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္၍၊ လူအမ်ားစု၏ လုိအင္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိိျခင္း၊
– က်န္းမာေရး ဗဟုုသုုတနည္းပါး၍ မလိုုလားအပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားႏိုုင္ေအာင္ က်န္းမာေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စည္းရံုုးမွုုမ်ား ျပဳလုုပ္သြားလိုုျခင္း၊
– ထိေရာက္သည့္ စစ္ေဆးကုသမွဳကုိ အခ်ိန္ကုိက္ ခံယူရရွိေစလုိျခင္းစသည့္ အာသီသမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေပၚလာေစေရးအတြက္ –
– ျမန္မာလူထုုအား ပရဟိတႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုု ေစာင့္ေရွာက္မွဳဆုိင္ရာ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ကုုတင္ ၅၀ ဆန္႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ စင္တာ (ေဆးရံုု) ႏွင့္ ပရဟိတဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုုပ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တကာ/မမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ပရဟိတသာသနာျပဳလုုပ္ငန္းမွာ မတည္အလွဴရွင္မ်ား (Founder Donors) အျဖစ္၄င္း၊ လစဥ္ အာစိဏၰကံ အလွဴရွင္မ်ားအျဖစ္၄င္း ခံယူလွဴဒါန္းႏိုုင္ပါသည္။ မတည္အလွဴရွင္မ်ား (Founder Donors) အျဖစ္ အနည္းဆံုု ျမန္မာက်ပ္ေငြ သံုုးသိန္းႏွင့္အထက္ကိုုလည္းေကာင္း၊ လစဥ္အာစိဏၰကံအလွဴရွင္မ်ားအျဖစ္ တစ္လလ်ွင္ အနည္းဆံုုးျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ကိုုလည္းေကာင္း မိမိတိုု႔ သဒၶါတရားရွိသေလာက္ဆရာေတာ္၏ ေအာက္ပါ ဘဏ္အေကာင့္သိုု႔ လႊဲပိုု႔ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုုင္ေၾကာင္း တိုုက္တြန္း ႏွဳိေဆာ္အပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္-
၁) မတည္အလွဴရွင္မ်ား၊ လစဥ္ အလွဴရွင္မ်ား အားလံုုး ဆရာေတာ္၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသိုု႔သာ လႊဲပိုု႔လွဴဒါန္းရန္။
၂) လစဥ္အာစိဏၰကံအလွဴရွင္မ်ား တစ္လစာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၆-လစာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တႏွစ္စာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတိုု႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဘဏ္မွ လႊဲေပးလွဴဒါန္းရန္။
၃) မိမိတိုု႔ အလွဴေတာ္ၾကီးကိုု ဆရာေတာ္ထံသိုု႔ တိုုက္ရိုုက္ တယ္လီဖုုန္း၊ ဗိုုင္ဘာ၊
Whatsapp, email, facebook စသည္တိုု႔ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပါရန္။
၄) ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုုင္း အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း စာအုုပ္ထုုတ္ေ၀ျပီး လွဴဒါန္းသြားပါမည္။

အလွဴေတာ္ လႊဲလွဴရန္ ဆရာေတာ္၏ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္-

ဦးနေႏၵာဘာသ၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ဗိုုလ္တေထာာင္ဘဏ္ခြဲ
ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္- 04510104500522801

ေမတၱာျဖင့္-
ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ နေႏၵာဘာသ
Email – ndbatha@gmail.com
Facebook – www.facebook.com/nando.batha
Website: www.mababodhiparahita.net; www.bmission.net
Telephone + Viber + Whatsapp : +91-9830053957